การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

     

      1. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 [Click]
      2. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [Click]
      3. มาตรการการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 [Click]
      4. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 [Click]
      5. พื้นที่บริการแยกตามเขตปกครอง [Click]
      6. แผนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [Click]
      7. ชื่อผู้ประสานงานรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 [Click]