การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

     

     
      1. ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2564  [Click]
      2. ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2454  [Click]
      3. ยื่นความจำนง รอบ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [Click ]
      4. แบบฟอร์มคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
      5. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 [Click]
      6. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [Click]
      7. มาตรการการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 [Click]
      8. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 [Click]
      9. พื้นที่บริการแยกตามเขตปกครอง [Click]
      10. แผนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [Click]
      11. ชื่อผู้ประสานงานรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 [Click]