การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราว่างในการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 65 ) UPDATE

การจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระบบจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ยื่นความจำนงรอบ 2

รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการเเข่งขันสูงสุด ห้องเรียนปกติ

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

สรุปการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

นโยบายรับนักเรียนปี2565 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พื้นที่บริการแยกตามเขตปกครอง ปี พ.ศ.2565

(เลื่อน) ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต ฯ

ศูนย์ประสานงาน ปี2565