ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มนโยบายและแผน

 

*ตารางค่า Factor f ใหม่ (17 ตุลาคม 2565)

*แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๖

*เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

*มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – พ.ศ.2569)

*แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (Atk)ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๕

*แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๔