รายงานข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2565
  • ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2564

โรงเรียนในสังกัด