การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำ Motto “เมืองหลวงการศึกษา”