การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)