นโยบายคุณภาพการศึกษา “เมืองหลวงการศึกษา คือ สพม.2”

เตรียมความพร้อมในการจัดทำ Motto เขตพื้นที่การศึกษาเเละนโยบายคุณภาพการศึกษาในฐานะเมืองหลวงการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

  Edu capital 

 Edu capital1