เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

รายงานตัววันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ณ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

[ Click ]