เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1