เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1