เรื่อง สั่งปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)