เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564)

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

>>  หนังสือแจ้งประกาศตำเเหน่งว่าง ครู ปี 2564 (แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน) <<
>>  หนังสือแจ้งประกาศตำเเหน่งว่างครู ปี 2564 (แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต)<<
>>  หนังสือ ก.ค.ศ. ว24 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย <<
>>    แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายครู << 
>>  บัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครู ปี 2564<<