ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด