ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี