ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการฯ