ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา