ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาNEW