ระเบียบวาระการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่อย่างมืออาชีพ
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

[Click]