ประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา