ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษหรือสถานศึกษาลักษณะพิเศษ