ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564NEW 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [Click]