ประชุมประธานสหวิทยาเขต

     ดร.สุชน วิเชียร​สรรค์​ ผู้อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพ​มหานคร​ เขต 2เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต พร้อมด้วย ดร.อำนาจ อัปษร ,น.ส.นันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง.ผอ.สพม.กท 2 และประธานสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอแนวคิดการทำงานของ ผอ.สพม.กท ๒ ในการมอบหมายงานต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ของสถานศึกษา และการฉีดวัคซีนของนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สพม.กท 2

-ลิงค์Facebook- https://www.facebook.com/media/set/?vanity=2217858971803527&set=a.2978964722359611&__cft__[0]=AZU6wQDe38dsET1XTtGbd12SB2mR17N1Rh1n-Tpzfjp5clPe91beP5EM0G_QST-n8eTKBqXzebtM8pgprrzWhi0fZZgS7AI9oAyF0Y-tEug-QmJxrfbGLwqSkHKQK8olnKa2ZE1Hx1zLPReqiAvTsavuBz87KBH64_ZiFe4nGkTGtoPdK8Yog_lc4OQFS6wl2r4&__tn__=-R