ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2565NEW 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย