ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565

 

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยในที่ประชุมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 52 โรงเรียน  และมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงเรียน ดังนี้

1.การมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2.การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

3.การมอบโล่โรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2

ทั้งนี้ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยยึดหลักการ ดังนี้

1.ด้านความปลอดภัย

2.ด้านโอกาส

3.ด้านสุขภาพ

4.ด้านประสิทธิภาพ

โดยการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ พร้อมนำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนตามแนวทาง “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ” (Quality Education Center)

    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

รูปภาพงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย :::https://photos.app.goo.gl/2kv3TQQx4noR4PTg9

เพจFacebook ::: https://www.facebook.com/2217858971803527/photos/a.2331414463781310/3013971412192275/