การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ (English Program : EP)

          ดร.สุชน วิเชียร์สรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  เป็นประธานการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) พร้อมด้วย นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวมาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ     เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ โดยมี ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา