ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กท 2

ดร.สุชน วิเชียร์สรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล “เรื่องการมอบหมายงานหน้าที่ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล” โดยมี ดร.อำนาจ อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กท 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม 2