การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active leaming) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       
         
ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active leaming) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เเละศึกษานิเทศก์ สพม.กท 2 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 67 ราย โดยมี นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมคุณแม่จ้อย – ดร. อนันต์ เล็กใจซื่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต