ประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2