ประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย (MOE Safety Center) เเละด้านโอกาส (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย (MOE Safety Center) เเละด้านโอกาส (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) พร้อมด้วย ดร. อุดม อินทา และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย และยุทธศาสตร์ด้านโอกาส จากสถานศึกษาในสังกัดข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ