พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน (MOU) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “ห้องเรียนอาชีพ”

นางสาวอรพินทร์ เพชรฑัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน (MOU) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “ห้องเรียนอาชีพ” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กับ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ได้พบปะนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร “ห้องเรียนอาชีพ” เเละเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติของนักเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร