ผอ.สพม.กท 2 ประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของ นายบรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง