ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ

 

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยมี นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและประธานยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้อง Visual Smart Classroom อาคารน้อมเกล้า 25 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า