วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565
ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

  >>วาระประชุมผู้บริหารทั่วไป 6-65 <<